ค่าการผสมพันธุ์โคนม 2561

การสำรวจไก่พื้นเมือง

การผลิตไก่ดำ-ไก่พื้นเมือง

ABG conference book

คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ

MeatX

ดาวน์โหลดได้แล้ว!!!

ระบบ MeatX  ระบบตรวจสอบและสร้างมาตรฐานคุณภาพของเนื้อโค เพื่อธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร - Butcher - ผู้บริโภค

MeatX (Meat Marbling Explorer) เป็นระบบระบบสร้างและพัฒนามาตรฐานของเนื้อวัวเพื่อการบริโภค

MeatX ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง เกษตรกร - butcher และ ผู้บริโภค

MeatX โดยการวิจัยและพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างระหว่าง กลุ่มวิชาการด้านสัตวบาล วิสาหกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อ และ ผู้บริโภค ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MeatX ได้ผ่านทาง Google Play Store และ Apple AppStore

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบ MeatX <<..click..>>