ค่าการผสมพันธุ์โคนม 2561

การสำรวจไก่พื้นเมือง

การผลิตไก่ดำ-ไก่พื้นเมือง

ABG conference book

คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ

Cowlog

ดาวน์โหลดได้แล้ว!!!

ระบบ Cowlog  ตัวช่วยสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อช่วยลดต้นทุน ถูกหลักวิชาการ และเกษตรกรสามารถจัดการเองได้ทั้งหมด

Cowlog เป็นระบบช่วยเกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มโคนมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด โดยใช้ความรู้ทางสัตวบาล ร่วมกับความรู้จาก data analytics

Cowlog ให้ความสำคัญกับวัวทุกตัว โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีปฎิบัติของเกษตรกร ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระ และ ลดค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ของหน่วยงานด้านการเกษตร

Cowlog ถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Tropical Animal Genetic Unit (TAGU) และ  Multimedia Analysis and Discovery Laboratory (MADLAB) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับเกษตรกรที่เป็น ผู้ร่วมพัฒนาระบบ สามารถดาวน์โหลด Cowlog ได้ผ่านทาง Google Play

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบ Cowlog <<..click..>>