ค่าการผสมพันธุ์โคนม 2561

การสำรวจไก่พื้นเมือง

การผลิตไก่ดำ-ไก่พื้นเมือง

ABG conference book

คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ

ภาพการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลโคเนื้อใน จ.บุรีรัมย์

การได้ "ข้อมูล" ที่มาจาก "ความเป็นจริง" และสามารถใช้เป็น "ตัวแทน (Representative)" ได้เป็นสิ่งสำคัญต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่นโยบาย ยุทธศาสตร์ การทำงานเชิงรุก และการแก้ไขปัญหา ...

ขอบคุณเกษตรกร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้นำกลุ่มเครือข่าย ภาคเอกชน และบุคคลที่รู้จัก ที่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลตามจริงที่เป็นประโยชน์ และความช่วยเหลือในการประสานงานในพื้นที่จนได้ "ข้อมูล" ที่มีคุณค่าเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานภาพความเป็นจริง

ทำในสิ่งที่เรามีความสุข และสุขในทุกสิ่งที่เราทำ ดีที่สุด ..

Credit: Skorn Koonawootrittriton