ค่าการผสมพันธุ์โคนม 2561

การสำรวจไก่พื้นเมือง

การผลิตไก่ดำ-ไก่พื้นเมือง

ABG conference book

คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ

Cowlog

ดาวน์โหลดได้แล้ว!!!

ระบบ Cowlog  ตัวช่วยสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อช่วยลดต้นทุน ถูกหลักวิชาการ และเกษตรกรสามารถจัดการเองได้ทั้งหมด

Cowlog เป็นระบบช่วยเกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มโคนมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด โดยใช้ความรู้ทางสัตวบาล ร่วมกับความรู้จาก data analytics

Cowlog ให้ความสำคัญกับวัวทุกตัว โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีปฎิบัติของเกษตรกร ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระ และ ลดค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ของหน่วยงานด้านการเกษตร

Cowlog ถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Tropical Animal Genetic Unit (TAGU) และ  Multimedia Analysis and Discovery Laboratory (MADLAB) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับเกษตรกรที่เป็น ผู้ร่วมพัฒนาระบบ สามารถดาวน์โหลด Cowlog ได้ผ่านทาง Google Play

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบ Cowlog <<..click..>>

Read more...

MeatX

ดาวน์โหลดได้แล้ว!!!

ระบบ MeatX  ระบบตรวจสอบและสร้างมาตรฐานคุณภาพของเนื้อโค เพื่อธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร - Butcher - ผู้บริโภค

MeatX (Meat Marbling Explorer) เป็นระบบระบบสร้างและพัฒนามาตรฐานของเนื้อวัวเพื่อการบริโภค

MeatX ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง เกษตรกร - butcher และ ผู้บริโภค

MeatX โดยการวิจัยและพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างระหว่าง กลุ่มวิชาการด้านสัตวบาล วิสาหกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อ และ ผู้บริโภค ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MeatX ได้ผ่านทาง Google Play Store และ Apple AppStore

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบ MeatX <<..click..>>

Read more...

งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กับ งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกร .. ของทีม TAGU (ภาคสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่มีความอยากเรียนรู้ ในงานวิจัยแบบมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ (ป.โท และ ป.เอก) และสนใจเข้าร่วมทีม TAGU .. ติดต่อมานะครับ เรามีทุน มีโอกาส และ มีการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากมาย สำหรับผู้ร่วมทีมทุกคน .. นะครับ

ภาพการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลโคเนื้อใน จ.บุรีรัมย์

การได้ "ข้อมูล" ที่มาจาก "ความเป็นจริง" และสามารถใช้เป็น "ตัวแทน (Representative)" ได้เป็นสิ่งสำคัญต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่นโยบาย ยุทธศาสตร์ การทำงานเชิงรุก และการแก้ไขปัญหา ...

ขอบคุณเกษตรกร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้นำกลุ่มเครือข่าย ภาคเอกชน และบุคคลที่รู้จัก ที่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลตามจริงที่เป็นประโยชน์ และความช่วยเหลือในการประสานงานในพื้นที่จนได้ "ข้อมูล" ที่มีคุณค่าเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานภาพความเป็นจริง

ทำในสิ่งที่เรามีความสุข และสุขในทุกสิ่งที่เราทำ ดีที่สุด ..

Credit: Skorn Koonawootrittriton

Read more...

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) สมาชิกและศิษย์เก่าทีม TAGU ที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น" จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5