การสำรวจไก่พื้นเมือง

การผลิตไก่ดำ-ไก่พื้นเมือง

ABG conference book

คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ดาวน์โหลด

การออกแบบนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 กรกฎาคม 2015 เวลา 12:54 น.

 “นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย” นั้นจำแนกได้ 4 ส่วน ได้แก่ สถานภาพปัญหาการผลิตโคเนื้อ สาเหตุของปัญหาในการผลิตโคเนื้อการออกแบบนวัตกรรมเพื่อลดปัญหา และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม 2560

  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ University of Florida  เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมจีโนมโคนมรายตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแม่โครีดนม ได้แก่ ระยะให้นม ไขมันนม โปรตีนนม ของแข็งรวม เซลล์โซมาติก อายุผสมติด น้ำนมเริ่มต้น และน้ำนมสูงสุด ซึ่งเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถนำไปคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อสร้างโคนมทดแทนรุ่นลูกที่มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพ่อแม่ของพวกมันภายใต้เงื้อนไขการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก www.dpogenetics.com
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ...

        

Agriculture-KU-Presentation

บรรยายแนะนำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์